Inici   Física    Química    Altri 

Jardí de delícies matemàtiques

 

  ENTERS     Càlculs amb nombres enters                  

 • Descomposició factorial
 • Factorial  (N!)
 • Expressió en diferents bases
 • màxim comú divisor i mínim comú múltiple d'una sèrie d'enters
 • Operacions algèbriques i and/or

+  Info

+ imatge

Baixar

 

  FormAlg     Fórmules algèbriques d'usuari                              

 Pots introduir les teves fórmules amb operadors algèbrics (+ - * / ^!) i fins a 4 variables  independents, arxivarles i recuperar-les. També es poden fer taules de valors

+  Info

+ imatge

Baixar

 

SUCSER        Càlcul del terme enèssim de successions i sèries                 

 Entrant l'expressió de la successió es pot fer variar n per obtenir els valors de an, Sn i Pn.

  Pot servir per comprovar si el terme general es va aproximant al suposat límit

 

+  Info

+ imatge

Baixar

 

CALCMATR   Càlculs amb matrius d'enters o fraccions     

 • Matrius de fins a 4 files x 5 columnes
 • Tots els paràmetres i operacions amb 1 matriu
 • Operacions combinades entre matrius

 

+  Info

+imatge

Baixar

 

 COMBI    V1.5     Càlculs combinatoris                                                           

 • Variacions amb i sense repetició
 • Permutacions amb i sense repetició
 • Combinacions amb i sense repetició
 • Coeficients del binomi de Newton  

+  Info

+imatge

Baixar

 

 PRGRS     V2.0    Càlculs amb progressions i interès comercial                        

 • Obtenir an i Sn en progressions aritmètiques i geomètriques
 • Interpolació de n termes en progressions aritmètiques i geomètriques
 • Interès simple i compost
 • Anualitats de capitalització i amortització

+  Info

+imatge

Baixar

 

 PLineal      Programació lineal amb 2 variables Z= f(x,y)                    

 • Obtenir el recinte de restriccions introduides per l'usuari i el màxim i/o mínim de
 • la funció objectiu Z=f(x,y).
 • Gràfic del recinte, la funció objectiu i els vèrtexs
 •  

+  Info

+imatge

Baixar

 

 SimpleCmplex     V2.0   Operacions amb nombres complexos        

 • Operacions unàries: potència i arrel enèssimes
 • Operacions binàries: suma, resta, producte, divisió
 • Operacions combinades amb diversos nombres complexos
 • Gràfics
 •  

+  Info

+imatge

Baixar

 

 PrMatBas     Generació d'exercicis de Matemàtica bàsica        

 • Aritmètica i àlgebra elemental: divisors, mcd i MCM, igualtats notables, fraccions, potències, racionalització, operacions amb binomis, percentatges, equacions de 1r
 • i de 2n grau, funcions elementals (recta i paràbola).
 • Es genera un document .RTF que es pot imprimir
 •  

+  Info

+imatge

Baixar

 

 

 

 

 

Namo WebEditor 3.0